VHF UHF SHF

Diamond
VHF UHF SHF Antennen Vertikal, Horizontal, Basis, Mobil, Portabel.